Vedtægter for Østermarie Borgerforening


§ 1. Foreningens navn er Østermarie Borgerforening.

Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.


§ 2. Foreningens formål er at sikre borgerne i Østermarie by og sogn indflydelse på den almene udvikling.

Foreningen er uafhængig af partipolitik.

Foreningen varetager Østermarie Lokalhistoriske Samling.


§3. Som medlemmer kan optages alle, der er interesserede i foreningens arbejde.

Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse.

Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer.


§ 4. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

Kommer et medlem i restance med mere end tre måneder og efter en skriftlig henvendelse stadig ikke har betalt, har bestyrelsen ret til at slette vedkommende.

Et slettet medlem kan ikke genoptages, før restancen er betalt.


§ 5. Foreningens medlemmer er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter.

Overtrædelse kan medføre øjeblikkelig eksklusion efter beslutning af bestyrelsen.

Ethvert ekskluderet medlem har ret til personligt at forelægge eksklusionen til endelig afgørelse på den førstkommende generalforsamling.


§ 6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.

Alle generalforsamlinger skal bekendtgøres med 14 dages varsel i de bornholmske dagblade.

Ordinær generalforsamling skal afholdes inden udgangen af marts måned.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ved enhver ordinær generalforsamling behandles følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Beretning om foreningens virke

3. Beretning om den lokalhistoriske samlings virke

4. Regnskab i revideret form forelægges

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

9. Valg af 2 revisorer

10. Valg af 1 revisorsuppleant

11. Eventuelt


Generalforsamlingen afgør ved simpelt flertal de forslag, der er optaget på dagsordenen.

Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal på hver af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde.

Hvis det forlanges, skal stemmeafgivningen foregå skriftligt.

Samtlige medlemmer har stemmeret.


§ 7. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og/eller når 1/3 af foreningens medlemmer har indgivet skriftlig begæring herom.

Bestyrelsen skal da senest 30 dage efter indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden.


§ 8. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der skal være myndige.

Medlemmerne af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, henholdsvis 3 på ulige år og 2 på lige år.

1 revisor er på valg hvert år.

Der vælges suppleanter hvert år.


§ 9. På førstkommende bestyrelsesmøde, senest 14 dage efter ordinær generalforsamling, konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen kan i påkommende tilfælde supplere sig med nødvendig arbejdskraft, f.eks. en daglig leder af Østermarie Lokalhistoriske Samling og en stedfortræder for denne.

Bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller 2 af dens medlemmer ønsker det. Lederen af Østermarie Lokalhistoriske Samling eller dennes stedfortræder deltager i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


§ 10. Foreningens regnskabsår er kalenderåret, 01.01 til 31.12.

Kassereren indestår for alle ind- og udbetalinger og er ansvarlig for foreningens kassebeholdning.

Kassereren skal senest 14 dage før generalforsamlingen forelægge det reviderede regnskab for bestyrelsen.

Revisorerne har til enhver tid adgang til at kontrollere foreningens bøger og regnskabsbilag, samt formue.

Afhændelse og pantsætning af foreningens værdier kan kun ske iflg. generalforsamlingens beslutning.


§ 11. Borgermøde afholdes efter behov og kan indkaldes af bestyrelsen.


§ !2. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

Foreningen hæfter alene med dennes formue.


§ 13. Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Det besluttes, hvorledes foreningens formue skal anvendes til fordel for Østermarie sogn og by.


Yderligere gældende for Østermarie Lokalhistoriske Samling


§ 14. Østermarie Lokalhistoriske Samling har til huse i Østermarie jf. opslag i udhængsskabe og på hjemmesiden.


§ 15. Østermarie Lokalhistoriske Samling har til formål at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billed-, lyd- og trykt materiale, med tilknytning til Østermarie Sogn, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid, samt at stille dette materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed.


§ 16. Såfremt Østermarie Borgerforeningen ophører, eller ikke længere har kapacitet til at varetaget samlingen, overgår ejerskabet af dette til Ø-arkivet under Bornholms Regionskommune.


§ 17. Ønskes adgang til samlingen, kan dette ske efter aftale med lederen af lokalarkivet eller dennes stedfortræder, åbningstider ses i udhængsskabe og på hjemmesiden.


§ 18. Økonomi, generalforsamling og øvrigt vedtægt-relevant varetages af Østermarie Borgerforening og følger derfor Østermarie Borgerforenings vedtægter.


Vedtaget den 18. december 2002.

Ændringer foreløbigt vedtaget den 29. marts 2011. Endeligt vedtaget på borgerforeningens generalforsamling 27/3-2012.

Ændringer foreløbigt vedtaget den 13. marts 2018. Endeligt vedtaget på borgerforeningens generalforsamling 28/3-2019.


ostermarie.dk © 2015 • webmaster: steffen.gerdes@aspevej.dk