Foreningen KulturBornholms Venner

Foreningen KulturBornholms Venner har afholdt sin 11. ordinære generalforsamling mandag den 29. februar 2016 kl. 19.30 i Vores Folkekøkken Fritidshuset, Løvsangervej 2, Østermarie.


Formanden aflagde beretning om foreningens virke i 2015, hvor foreningen bl.a. har støttet KulturBornholm ved betaling af transport-tilskud til og fra København til deltagende kunstnere i æreskunstner koncerten den 16. maj i Østermarie Kirke. Den økonomiske støtte er ydet i overensstemmelse med foreningens formål, som er at være økonomisk baggrunds- og støtteforening for KulturBornholm.


Støtteforeningen blev dannet i 2005 ud fra det faktum, at KulturBornholm gennem en årrække har tilført Bornholm positive og anderledes kultur-begivenheder, bl.a. hvor en række danske skuespillere, operasangere og musikere m.fl. har fået en sti, et stræde, en gyde eller en plads i Østermarie sogn opkaldt efter sig. Disse initiativer, der har givet genlyd i den landsdækkende presse, har gavnet kulturen på Bornholm i almindelighed og Østermarie i særdeleshed.


Medlemskab af foreningen indebærer – udover støtten til KulturBornholm – at der reserveres særskilt plads til medlemmerne ved KulturBornholms arrangementer i Østermarie, hvortil der er gratis adgang. Hertil kommer, at medlemmerne bliver adviseret om de øvrige aktiviteter, som KulturBornholm iværksætter i løbet af året.


-Det største arrangement KulturBornholm gennemførte i 2015 var uden tvivl gallakoncerten i Østermarie Kirke den 16. maj for trubaduren Claude Chichon dansk/franskmand fra Århus. Æreskunstner i 2014 Prinsgemalen, begrundede sit valg af efterfølger. Prins Henrik læste et par af sine digte. Claude Chichon, som  havde komponeret musik til flere af Prinsens digte, sang og spillede på sin guitar. Politikeren Søren Pind, Sangforeningen "Morgenrøden" og Nylarskoret + et par operasangere medvirkede også.


-Det efterfølgende nachspiel fandt sted i Vores Folkekøkken (overfor Kirken), hvor Æreskunstneren har fået sin Salon opkaldt efter sig.

Årets prisuddelinger:


Sprogprisen gik til Lis Juul og Bente Pedersen og blev overrakt i Gudhjem Bio søndag den 14. juni 2015.

Helle Theilgaard modtog Keramikprisen

Pia Grove modtog Sauterneprisen

Mogens Dam modtog Gustav Wied-prisen

Lars Christian Kofoed Rømer modtog Folkemindeprisen

Elizabeth Løvegal modtog erhvervsprisen

Søren Frank modtog VinKulturBornholms pris og

Ida Sparlund modtog Havearkitekturprisen.


Øvrige arrangementer har været følgende:


-Pinsedag gennemførtes Sangforeningen "Morgenrødens" traditionelle Pinsetur med start på Frederiksberg Runddel.

-       Endelig har KulturBornholm stået for en byvandring i Østermarie under

         kulturugen i september måned.


Om KulturBornholms fremtidige arrangementer har Præsidenten for KulturBornholm oplyst følgende:


Sangforeningen "Morgenrøden"

-Alle foreningens medlemmer inviteres til Sangforeningen "Morgenrødens" Pinsetur,  Pinsedag kl. 13.30 på Frederiksberg Runddel med afgang til Søndermarken. Skuespiller Flemming Jensen forventes at læse Storm P's historie op ved statuen af Frederik VI. Såfremt Flemming Jensen bliver forhindret forventes Henrik Lemming at indtræde.


Årets æreskunstnerkoncert

-Bjarke Mogensen bliver æreskunstner i Østermarie i 2016. Han har tidligere modtaget både Prinsgemalens legat og KulturBornholms accordeonpris og var nomineret som æreskunstner i 2015 sammen med Claude Chichion. Chichion fik oven i æren en salon opkaldt efter sig. Prinsgemalen og andre tidligere æreskunstnere forventes at deltage igen i år i æreskunstner koncerten.

Bjarke Mogensen blev udpeget til  æreskunstner på dagen for sin 30års fødselsdag.

Tidligere æreskunstner Bent Mortensen er i fuld gang med at planlægge koncerten til den 17. maj kl. 16.00, hvilket er to dage efter Sangforeningen”Morgenrøden”s pinsetur på Frederiksberg (Pinsedag kl. 13.30) . Alle er velkomne til at være med. Begge steder! Der er gratis adgang. Medlemmer af KulturBornholms Venner kan reservere plads i Østermarie Kirke den 17. maj ved henvendelse til formanden for Foreningen KulturBornholms Venner. Det understreges, at alle er velkomne, men der er ingen garanti for plads.

Præsidenten for KulturBornholm efterlyser ideer til navnet på den vej eller lignende som Bjarke Mogensen som æreskunstner skal have sat sit navn på.


Bornholms Kulturuge i 2016

-Præsidenten for KulturBornholm har på ny planlagt at lede en byvandring i Østermarie som led i den bornholmske Kulturuge.


Prisuddelinger i 2016

-Præsidenten for KulturBornholm vil uddele ad hoc-priser ad libitum som tidligere år.


Foreningens Bestyrelse


Den siddende bestyrelse på 5 personer blev genvalgt. Bestyrelsens sammensætning er:

Formand Palle Jæger

Sekretær Torben Pind

Kasserer Helene Jæger

Medlem Kirsten Hansen

Medlem Bjarne Biggas.


Til revisor genvalgtes Marianne Christiansen, Østermarie og til revisorsuppleant genvalgtes Claus Christiansen, Østermarie.


Ved generalforsamlingens afvikling havde foreningen ca. 86 medlemmer mod ca. 84 medlemmer sidste år. Medlemstilgangen de senere år skyldes især, at KulturBornholms Præsident i sommeren 2007 tog initiativet til dannelse af SELSKAVED TE BEVÂRING Å BORRINJHOLMSK. Medlemskab af dette selskab opnås ifølge KulturBornholms Præsident ved at betale kontingent til Foreningen KulturBornholms Venner. Foreningens kasserer fører således ikke kartotek over de personer, som melder sig ind i dette selskab, men registrerer blot personer, som betaler kontingent, som medlemmer af Foreningen KulturBornholms Venner.


Medlemskontingentet fastsattes uændret til 100 kr. pr. medlem i 2016.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Palle Jæger, Dyndevej 5, Østermarie, telefon 21 60 37 81.


Vedtægter

for foreningen

KulturBornholms Venner§ 1

Foreningens navn er Foreningen KulturBornholms Venner. Foreningens hjemsted er Østermarie kirkesogn, Bornholms Regionskommune.


§ 2

Foreningen KulturBornholms Venners formål er især at være økonomisk baggrunds- og støtteforening for KulturBornholm.


§ 3

Formålet søges opfyldt gennem størst mulig medlemstilslutning fra alle såvel fastbo-ende på Bornholm som ikke fastboende – danske såvel som udenlandske – med inte-resse i at støtte KulturBornholms initiativer og aktiviteter.


§ 4

Foreningens øverste organ er den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned. Tidspunkt og sted fastsættes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller det forlanges skriftligt af mindst ¼ af medlemmerne.


Bestyrelsen indkalder til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i dagspressen eller ved meddelelse til samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden..


Gyldigt medlemskab giver adgang til generalforsamlingen. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stemmeberettiget og valgbar er enhver, som har betalt forfaldent medlemskontingent.


Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal indsendes skriftligt til bestyrelsen 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.


Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde:

1.Valg af dirigent.

2.Beretning om foreningens virksomhed.

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4.Indkomne forslag.

5.Valg af formand samt valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.   

6.Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.

7.Fastsættelse af medlemskontingent.

8.Eventuelt.


Generalforsamlingens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de frem-mødte stemmeberettigede. Skriftlig afstemning skal foretages, når blot én fremmødt stemmeberettiget fremsætter begæring herom. Ved stemmelighed til bestyrelsesvalg afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. Der vælges ikke suppleanter til bestyrelsen.

§ 5

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.


Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer. Formanden er den daglige leder og tegner foreningen. I formandens forfald ledes og tegnes foreningen af næstformanden. 


Bestyrelsen er frit stillet med hensyn til alle former for initiativer til opfyldelse af formålet.


Bestyrelsen holder møder, så ofte formanden eller halvdelen af bestyrelsen ønsker det. For at bestyrelsen kan træffe gyldige beslutninger, skal mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer være til stede. Beslutninger træffes med almindelig stem-meflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt over for foreningen, der hæfter med den til enhver tid værende egenkapital.


§ 6

Til beslutning om ændringer i vedtægterne kræves 2/3 stemmer af de fremmødte på en generalforsamling, hvorefter endelig godkendelse sker på den førstkommende generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed.


§ 7

Opløsning af foreningen kræver, at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling. I tilfælde af foreningens ophævelse tilfalder for-eningens aktiver et kulturelt formål på Bornholm efter generalforsamlingens beslutning.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Østermarie, den 20. januar 2005.


Dirigent

Torben Pind, Bølshavn 18 A, Bølshavn, DK-3740 Svaneke.


Medlemskab er gyldigt, når det årlige kontingent på kr. 100,00 pr. medlem er indsat på konto i Danske Bank:

registreringsnummer 4451 konto nummer 481 106 96 63.

KulturBornholm


Carsten Seeger, præsident. medl.a GWS, SfDM, ØMSG, SfBRSpL, fondsbestyrelsen for Det GladeVanvid og BV af 1996. KulturBornholm S/I er indstiftet d. 8.12.2000 og er para-sol-oganisation (upolitisk og non profit) for bl.a. Festspilugen i Østermarie, Operaturneen på Bornholm, Fondsbestyrelse af KulturBornholms forsknings og rejselegater, Forlag for bornholmske bøger med CDer, Stiftelse af Herolds Æresbolig, 3751 Østermarie, Vinduesgalleriet i Østermarie, Sangforeningen “Morgenrøden”, Société Gastronomique Francaise, Østermarie,  Østermarie Velo Solex-formidling, Venskabsbyerne Østermarie/Listed og Østermarie-Dragør,  De Forenede Æreskunstnere med egne veje i Østermarie: Henning Moritzens Allé, Ghita Nørbys Runddel, Bodil Udsens Plads, EbbeRodes Aveny, Aage Haug-lands Gyde, Tina Kibergs Sti, Svend Asmussens Sving, Jesper Kleins Banegaardsplads, Sigurds Bjørnesti, Gitte Hænnings Strandallé,  John Hahn-Petersens Boulevard og Benny Andersens Boldgade.  Danske Mæceners Landsforbund, Udvalget til afprøvning af ekkoet i Ekkodalen, Operaens Venners Venner,  Komiteen for navngivning af veje o.l. i Østermarie Kirkesogn, DEMENSA  og Guidede ture i Østermarie. KulturBornholms hjemsted er Østermarie. Institutionens formål er at udbrede kulturen. Generalforsamlingen kan finde sted i kirsebærtiden jfr. vedtægterne. Honorære konsuler udbreder kulturen: Jørn Munch Jensen, London; Sven Holm, Rom;  Hanne Lemvigh Müller, Mantova,  Jürgen von Tomëi, Schweiz; Esben Toft Christensen, New York; Birgit Sarsøe Kiberg, San Francisco; Aasa Candussi, Kina; Sonia Dahlgaard, Hviderusland; Thomas G. Seeger, Hedehusene; Steffen Brandt, Aarhus; Bo Bonfils, Raadvad; Kirsten Seeger, Bretzenheim; Peter Poulsen, Rio; Peter Sprechler, Australien; Lise Munch Jensen, Marbella; Benedicte Rosenkrantz, Klampenborg; Manfred Richter-Reichhelm, Tyskland; Stig Fogh Andersen, München; J.J. Bille, Møn; Edgar Lund, Ghana; John Kirk, Pangbourne; Ellen Bick Meier, USA; Anette Haugland, Allerød; Fie Beck, Nice; Niels Bektved, Dronningmølle; Kurt Candussi, Graz; Peter Madsen, Wien; Niels Jørgen Riis, København; Christian Seeger, Oslo; Henrik Grove, Warszawa; Birte Jensen, Zimbabwe;  Jesper Klein, Amager; Øyvind Verlo, Aurskog samt Anne Gry Haugland og Sune Kiborg på Christianshavn og Bent Mortensen på Frederiksberg. Bjørn Carlsen er  overordentlig konsul  og personlig medarbejder for præsidenten og Esben Haugland er generalsekretær og vicekonsul i København. Herluf Hansen er ambassadør for at varetage kultur- og færgeforbindelsen mellem København og Bornholm. Tina Kiberg og Kirsten Seeger er æresmedlemmer. Søren Pind er generalkonsul

KulturBornholms ungdomsafdeling, NykulturBornholm, ledes af Ida Fogh og Mette Marie Kiberg.

Støttet af  bl.a. Bornholms Musik- og Billedskole, Nordea, ALL-SIGN (Nexø),  SIMON SPIES FONDEN, Claus og Marianne Christiansen (Lægehuset i Østermarie),TUBORGFONDET, Etatsrådsinde Kofoeds Legat, BAF, Bornholms Regionskommune, BAT samt af Lise og Jørn Munch Jensen på BG konto 1199-020-1987

Protektor, Charlotte, komtesse af Rosenborg


Markusgård . Aspevej 5 . 3751 Østermarie . kirsten.seeger@get2net.dk . telefon +45 56 47 02 82